اتوبوس تهران روز پنجشنبه ساعت ٧

دانشگاه مازیار برای امنیت و آسایش بیشتر در برگشت دانشجویان به شهر خود با همکاری پایانه بین شهری سرویس برگشت پس از پایان ساعت درسی راس ساعت هفت شب از درب دانشگاه را هماهنگ کرده است 
دانشجویانی که قصد استفاده از سرویس را دارند اطلاعات فردی و شهر مقصد را تا سه شنبه نهم آبان به آیدی… ارسال کنند

۰۹۱۲۳۳۸۵۰۹۶ 
@shobeirmahboubi
آیدی ثبت نام سرویس اتوبوس تهران روز پنجشنبه ساعت ٧

×

امروز پنج شنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۹ساعت