اداره خدمات آموزشی

کارشناس  آموزش

خانم یزدانی

کارشناس رشته های گروه های فنی و مهندسی

شماره تماس: داخلی ۱۱۹

 

 

 

 

 

 

کارشناس  آموزش

خانم اکبری

کارشناس رشته های گروه های هنر و معماری و مدیریت

شماره تماس: داخلی ۱۱۷

 

 

 

 

 

شرح وظایف:

ثبت نام از دانشجویان جدیدالورود، صدور و ارسال کلیه نامه های آموزشی، بایگانی مدارک ثبت نام و آموزشی دانشجویان، امور مربوط به تسویه حساب دانشجویان فارغ التحصیلان، ارائه لیست پروژه و کارآموزی اساتید و اسامی دانشجویان ممتاز هر نیمسال به امور مالی، ارسال کارنامه های موارد خاص به امور دانشجویی، ثبت نمرات پروژه، کارآموزی، سمینار و نمرات دانشجویان مهمان وهمکاری در امور مربوط به امتحانات

 


 

کارشناس حضور و غیاب اساتید

آقای منفرد

شماره تماس: داخلی ۳۰۳

 

 

 

 

شرح وظایف: نظارت بر حضور و غیاب اساتید و ارائه گزارش هفتگی غیبت اساتید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

×

امروز دوشنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۰ساعت