امور پایان نامه ها

اطلاعات این صفحه بزودی تکمیل می گردد…

 

شیوه نامه پایان نامه کارشناسی ارشد (از تصویب پرپوزال تا دفاع پایان نامه)

فرم پیشنهاد پایان نامه کارشناسی ارشد (پرپوزال)

آئین نگارش پایان نامه کارشناسی ارشد

فرم ارزشیابی مقاله مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد

فرم تعهد اصالت پایان نامه کارشناسی ارشد

فرم گزارش سه ماهه پایان نامه کارشناسی ارشد

فرم شایستگی دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

فرم ارزشیابی دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

فرم درخواست دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

فرم درخواست تمدید مهلت انجام پایان نامه

فرم تائید پایان نامه کارشناسی ارشد

فرم درخواست ایمیل دانشگاهی

 

×

امروز چهارشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۸ساعت