شوراي آموزشی تحصیلات تکمیلی

شوراي تخصصی تحصیلات تکمیلی

ترکیب شوراي تخصصی تحصیلات تکمیلی:

1- معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی مؤسسه(رییس شورا)؛
2- معاون پژوهشی و فناوري مؤسسه؛
3- مدیرکل تحصیلات تکمیلی مؤسسه؛
4- مدیرکل خدمات آموزشی مؤسسه؛
5- مدیران تحصیلات تکمیلی دانشکده ها؛
وظایف شوراي تخصصی تحصیلات تکمیلی:
1- همکاري با معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی مؤسسه جهت ایجاد زمینه ها ي اجرایی مصوبات شوراي مؤسسه، تصمیمات هیأت رییسه و آیین نامه ها و برنامه ها ي مصوب؛
2- تدوین و پیشنهاد برنامه هاي مختلف آموزشی به شوراي مؤسسه از جمله:
– برنامه هاي آموزشی دوره هاي کارشناسی ارشد و دکتري؛
– پیشنهاد تغییرات لازم در نحوه اجراي برنامه ها ي درسی در چارچوب ضوابط مصوب؛
– بررسی آیین نامه هاي تحصیلات تکمیلی و اظهار نظر درباره آنها؛
– پیشنهاد طرح هاي مناسب آموزشی غیر رسمی کوتاه مدت و میان مدت به شوراي مؤسسه؛
– برآورد ظرفیت پذیرش دانشجوي جدید در دوره هاي تحصیلات تکمیلی و ارایه آن به شوراي مؤسسه؛
3- بررسی و اظهار نظر درباره مسایلی که توسط شوراي مؤسسه یا معاون آموزشی وتحصیلات تکمیلی دانشگاه به شورا ارجاع می شود؛
4- بررسی کیفیت آموزشی دوره هاي تحصیلات تکمیلی در مؤسسه و بررسی کیفیت آموزشی اعضاي هیأت علمی فعال در این دوره ها و ارایه گزارش آن به شوراي مؤسسه؛
5- بررسی پیشنهاد تأسیس رشته ها و دوره هاي تکمیلی جدید مؤسسه؛
6- بررسی پیشنهادات ارایه شده از شوراي آموزشی- پژوهشی دانشکده ها درخصوص تعداد پذیرش دانشجویان تحصیلات تکمیلی جهت ارایه به شوراي مؤسسه؛
7- تدوین گزارش هاي دوره اي و تحلیلی از وضعیت رشته ها ، مقاطع و برنامه ها ي آموزشی در موضوعات مختلف و پیشنهاد راه کارهاي علمی جهت بهبود وضعیت موجودو ارایه به شوراي مؤسسه.

×

امروز شنبه ۰۵ خرداد ۱۳۹۷ساعت