شورای انضباطی

شورای انضباطی مؤسسه بعنوان مرجع رسیدگی و صدور احكام نسبت به شكایات و گزارشات در خصوص تخلفات كلیه دانشجویان از بدو ورود تا پایان دانش آموختگی  می‎باشد و برابر مقررات آیین‎نامه انضباطی دانشجویان شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در كلیه مؤسسه­ها انجام وظیفه می‎نمایند.

پاسداری از جایگاه رفیع مؤسسه و كمك به سالم­سازی محیط‎های آموزشی و پژوهشی و تأمین حقوق عمومی مؤسسهیان از طریق ترغیب دانشجویان،حفظ كرامت دانشجویی و مقابله با بی‎نظمی، هنجارشكنی و نادیده گرفتن حقوق فردی و اجتماعی، از اهداف مهمی محسوب می‎شود كه شورای انضباطی در راستای كمك به تحقق آنها تشكیل گردیده است. بدیهی است توجه به شیوه برخورد صحیح و عالمانه با تخلفات دانشجویی و رعایت تقوا در امر قضاوت وتصمیم‎گیری جزء اصول اساسی و خدشه­ ناپذیر شورا‎های انضباطی تلقی می‎شود .

دانشجو مكلف است در تمام مدت تحصیل ـ كارآموزی ـ كارورزی ـ دستیاری ـ بازدید علمی و نیز در خوابگاه ـ غذاخوری و بخش‌های شبانه‌روزی مؤسسه و هرجا كه به عنوان دانشجو حضور دارد آیین‌نامه انضباطی را رعایت كرده و عملی كه خلاق شئون و حیثیات دانشجوی مؤسسه جمهوری اسلامی و ناقض آیین‌نامه انضباطی باشد انجام ندهد.

شورای انضباطی در مؤسسه متشکل از معاون دانشجویی – فرهنگی، اعضای هیئت علمی گروه معارف یا حقوق، یک نفر از اعضای علمی، دو نفر از دانشجو و دبیر شورای انضباطی.

ردیف نام و نام خانوادگی تصویر پست سازمانی سمت
1 علی قربانی تصویر معاون دانشجویی . فرهنگی معاون دانشجویی . فرهنگی
2 دکتر مسعود روحانی تصویر رئیس هیئت امناء عضو هیئت علمی گروه معارف
3 دکتر علیرضا آذری مقدم تصویر معاون اداری – مالی عضو هیئت علمی
4 ندا دیوسالار تصویر مدیر آموزش دبیر شورا
5 مقداد نائیجی تصویر دانشجویان نماینده دانشجویان
6 متین بخشنده گوهری تصویر دانشجویان نماینده دانشجویان

 

شورای انضباطی مؤسسه پس از وصول شكایت شاكی خصوصی و یا گزارش تخلف از اشخاص حقیـقی و حقـوقی،اقـدام به ثبـت و تشكیل پرونده و انجـام تحقیقـات جامع وكامل نموده،سپس از دانشجو و یا دستیار محترم دعوت بعمل آورده و پس از مصاحبه و تفهیم تخلف انضباطی و اخذ دفاعیات پـرونده به نظـر دبیـر شورا رسـانده می‎شود تا از نظر ادله اثباتی مورد ارزیابی واقع‎ و در صورت وجود دلایل كافی،موضوع حسب دستور دبیرشورا در شورای بدوی ‎انضباطی مؤسسه طرح و مورد بررسی واقع تا مبادرت بصدور حكم مقتضی گردد و سپس مراتب به دانشجو  و  شاكی خصـوصی ابلاغ و در صـورت  وصـول اعتراضیه ، پرونده جهت رسیدگی به شـورای تجدیدنظر مؤسسه ارسال می‎گردد و درخصوص مواردی كه موضوع تنبیهات آن خارج ازحدود صلاحیت شورای  انضباطی  بدوی  ‎باشد پرونده با صدور قرار  عدم صلاحیت به شایستگی شورای مركزی انضباطی دانشجویان ارسال می‎گردد . احكام قطعی صادره از شورای تجدیدنظر و یا مركزی لازم ‎الاجرا بوده و كلیه نهادهای دیگر مؤسسه ملزم به اجرای آن می‎باشند.

الف. رسیدگی به جرایم عمومی دانشجویان از قبیل: تهدید، تطمیع، توهین، ضرب و جرح، جعل، سرقت و …

ب. رسیدگی به تخلفات آموزشی و اداری از قبیل تقلب در جلسه امتحان ایراد خسارت به اموال مؤسسه یا بیت‌المال و …

ج. رسیدگی به تخلفات دینی، تخلفات سیاسی و یا امنیتی: دادن اطلاعات خلاف واقع یا کتمان واقعیت از روی عمد نسبت به خود یا گروهک های محارب یا مفسد و یا افراد وابسته به آنها، عضویت در گروهک های محارب یا مفسد  یا ملحد یا هواداری و انجام دادن هر عملی به نفع آنها، فعالیت و تبلیغ به نفع گروهک ها یا مکاتب الحادی یا غیر قانونی، توهین به شعائر و مقدسات اسلامی یا ملی، ادیان رسمی کشور و یا ارتماب  اعمالی بر ضد نظام جمهوری اسلامی، ایجاد بلوا و آشوب در محیط مؤسسه

د. رسیدگی به تخلفات اخلاقی از قبیل : استعمال مواد مخدر، شرب خمر، قمار و مداخله در خرید و فروش و توزیع این‌گونه مواد، عدم رعایت پوشش اسلامی  واستفاده از پوشش غیر منطبق با شئون مؤسسه  یا آرایش مبتذل استفاده  از ابزار نمایشی ،گویشی یا نوشتاری غیر مجاز یا مداخله  در خرید و فروش یا توزیع و تکثیر این گونه ابزار، داشتن رابطه نامشروع، تشكیل یا شركت در جلسات نامشروع و انجام عمل منافی عفت

تنبیهاتی كه با حكم كمیته انضباطی دانشگاه در مورد دانشجو می‌تواند اعمال شود:

در مورد احكام اولیه ، دانشجو می‌تواند حداكثر ظرف مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ حكم اعتراض مستدل خود را به كمیته انضباطی تسلیم كند.

×

امروز دوشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۶ساعت