پایگاه های اطلاعاتی

زبان

زمینه تخصصی

نوع اسناد

پایگاه اطلاعاتی

لاتین

عمومی

مقالات

http://www.sci-hub.cc/

لاتین

عمومی

پایان نامه ها

https://shib-idp.ucl.ac.uk/idp/Authn/UserPassword

 

لاتین

عمومی

پایان نامه ها

http://discovery.ucl.ac.uk/

 

لاتین

عمومی

پایان نامه ها

http://ethos.bl.uk/Home.do

 

لاتین

عمومی

پایان نامه ها

http://www.dart-europe.eu/basic-search.php

 

لاتین

عمومی

پایان نامه ها

http://www.ndltd.org/resources/find-etds

 

فارسی و لاتین

عمومی

مقالات

http://fa.journals.sid.ir/index.aspx?ID=

 

لاتین

عمومی

مقالات

https://doaj.org/

 

فارسی

هنرهای زیبا

مقالات

https://jfaup.ut.ac.ir/

 

فارسی

علوم انسانی و هنر

مقالات

http://www.noormags.ir/

 

فارسی

عمومی

پایان نامه، مقالات، طرح پژوهشی

http://www.irandoc.ac.ir/

 

لاتین

عمومی

مقالات

http://www.sapub.org/Journal/alljournalslist.aspx

 

لاتین

عمومی

مقالات

http://www.scientiairanica.com/en

 

فارسی

علوم انسانی

مقالات

http://www.ensani.ir/

 

×

امروز شنبه ۰۳ آبان ۱۳۹۹ساعت