گروه مدیریت جهانگردی

بنفشه فراهانی

دکتری مدیریت جهانگردی - دانشگاه Sains مالزی

زمینه های پژوهشی : رفتار گردشگر- گردشگری مذهبی- بازاریابی گردشگری- گردشگری خلاق
بنفشه فراهانی
×

امروز دوشنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۰ساعت