مدیریت جهانگردی

مرتضی خزائی پول

دکتری مدیریت گردشگری

زمینه های پژوهشی : مدلیابی رابطه ماهیت موسسه و بازاریابی کارآفرینانه
مرتضی خزائی پول

بنفشه ماستری فراهانی

دکتری مدیریت جهانگردی

بنفشه ماستری فراهانی

کمال الدین میرمهدی

دکتری مدیریت بازرگانی

کمال الدین میرمهدی

مهدی رمضان زاده

دکتری جغرافیا

مهدی رمضان زاده

محمدحسن زال

دکتری باستان شناسی

محمدحسن زال

ناهید قلعه نوی

مدیریت جهانگردی

ناهید قلعه نوی

مجتبی صفری

مدیریت جهانگردی

مجتبی صفری

سامنه شهبازی

مدیریت جهانگردی

سامنه شهبازی

مائده ابوحسینی

مدیریت جهانگردی

مائده ابوحسینی
×

امروز دوشنبه ۰۴ شهریور ۱۳۹۸ساعت