مدیر آموزش

شرح وظایف مدیر آموزش

۱- برنامه ریزی و بهره برداری مطلوب از امکانات،تجهیزات ونیروی انسانی آموزشی درجهت توسعه،ارتقاء وبهبود سطح آموزشی مؤسسه؛
۲- طرح مسائل ومشکلات آموزشی درشورای آموزشی
۳- ایجاد هماهنگی میان دانشکده ها و مراکز اموزشی وابسته به مرسسه در مورد فعالیت های امور آموزشی
۴- مطالعه و بررسی سالانه نیازها و تجهیزات کمک آموزشی و ارائه آن به مراجع ذیربط
۵- برقراری ارتباط مستمر و مداوم با وزارت علوم،تحقیقات و فناوری و سازمان سنجش اموزش کشور به منظور اطلاع از تعداد داوطلبان و شرایط ویژه مورد نظر در خصوص پذیرش دانشجو ودریافت پیشنهادهای آنان و انعکاس در دفترچه ها و اطلاعیه های مربوطه
۶- اجرای امتحانات میان ترم و پایان ترم مؤسسه با همکاری واحدهای مربوطه
۷- بایگانی و نگهداری کلیه پرونده های اموزشی ومستندات و سوابق

×

امروز دوشنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۰ساعت