مدیر آموزش

شرح وظایف مدیر آموزش

1- برنامه ریزی و بهره برداری مطلوب از امکانات،تجهیزات ونیروی انسانی آموزشی درجهت توسعه،ارتقاء وبهبود سطح آموزشی مؤسسه؛
2- برنامه ریزی و اجرای دوره های کوتاه مدت آموزشی وتخصصی
3- طرح مسائل ومشکلات آموزشی درشورای آموزشی
4- انجام کلیه امور مربوط به پذیرفته شدگان و دانش آموختگان دوره های اموزشی کوتاه مدت،دوره های آزاد و مجازی
5- ایجاد هماهنگی میان دانشکده ها و مراکز اموزشی وابسته به مرسسه در مورد فعالیت های امور آموزشی
6- مطالعه و بررسی سالانه نیازها و تجهیزات کمک آموزشی و ارائه آن به مراجع ذیربط
7- فراخوان دوره های آموزش و مجازی و پیشنهاد برگزاری دوره های جدید آموزش آزاد ورشته های مجازی جدید به مسئولین مربوطه
8- برقراری ارتباط مستمر و مداوم با وزارت علوم،تحقیقات و فناوری و سازمان سنجش اموزش کشور به منظور اطلاع از تعداد داوطلبان و شرایط ویژه مورد نظر در خصوص پذیرش دانشجو ودریافت پیشنهادهای آنان و انعکاس در دفترچه ها و اطلاعیه های مربوطه
9- اجرای امتحانات میان ترم و پایان ترم مؤسسه با همکاری واحدهای مربوطه
10- بایگانی و نگهداری کلیه پرونده های اموزشی ومستندات و سوابق

×

امروز دوشنبه ۰۵ تیر ۱۳۹۶ساعت