مدیر تحصیلات تکمیلی

وظايف عمومي واختصاصي معاون آموزشي و تحصيلات تکميلي

وظايف عمومي
۱- ابلاغ کليه مصوبات، مقررات و آيين نامه هاي ابلاغي از سوي رييس مؤسسه به واحدهاي ذي ربط و پي گيري و نظارت بر حسن اجراي آن؛

۲- تدوين آيين نامه ها و دستورالعمل ها و دستور جلسات مرتبط با وظايف معاونت جهت پيشنهاد به مراجع ذي صلاح براي تصويب؛

۳- ارايه گزارش هاي توجيهي لازم به رييس مؤسسه درخصوص وظايف مربوطه به واحدهاي تحت نظر؛

۴- پيشنهاد افراد واجد شرايط براي تصدي سمت هاي مديريتي در حوزه معاونت به رياست مؤسسه؛

۵- نظارت بر واحدهاي وابسته به منظور حصول اطمينان از حسن اجراي وظايف آنها؛

۶- برنامه ريزي، تنظيم فعاليت ها و پيشنهاد بودجه ساليانه معاونت ذي ربط مطابق بااولويت هاي مؤسسه؛

۷- همکاري با ساير معاونت ها جهت حسن اجراي برنامه هاي مؤسسه؛

وظايف اختصاصي
۱۰-اداره و نظارت بر حسن اجراي کليه سياست ها، مقررات و فرآيندهاي آموزش وتحصيلات تکميلي مؤسسه، منطبق بر قوانين، مصوبات، مقررات و آيين نامه ها ي اجرايي مربوط با رويکرد گسترش دوره هاي تحصيلات تکميلي؛

۱۱- برنامه ريزي امور آموزشي و تحصيلات تکميلي با همکاري واحدهاي ذي ربط ونظارت بر حسن اجراي وظايف واحدهاي وابسته و اجراي برنامه ها و فعاليت هاي آموزشي هر دانشکده و ارزيابي آن و ارايه گزارش لازم به هيأت رييسه؛

۱۲- پايش و ارزيابي عملکرد آموزشي دانشجويان و اعضاي هيأت علمي و مديران آموزشي واحدهاي مختلف در هر نيم سال و انعکاس آن به رياست دانشگاه و اعلام نتيجه ارزيابي به اعضاي هيأت علمي؛

۱۴- اجراي دوره هاي کوتاه مدت آموزشي و ضمن خدمت؛

۱۵- برنامه ريزي جهت تأمين امکانات و تخصيص اعتبار لازم جهت تعامل علمي -آموزشي حوزه و دانشگاه و ايجاد زمينه مناسب جهت نيل به علم ديني و علوم انساني اسلامي؛

۱۶- برنامه ريزي آموزشي مؤسسه در راستاي سند چشم انداز ، نقشه جامع علمي وآمايش سرزمين؛

۱۷- اهتمام به برگزاري دوره هاي توانمندسازي و دانش افزايي؛

۱۸-ارزيابي و بازنگري محتواي سرفصل ها به منظور به روز رساني، کارآمدي اعضاي هيأت علمي مؤسسه، غنابخشي و ارزش مداري و ارايه پيشنهاد لازم به وزارتين حسب مورد؛

۱۹- برنامه ريزي براي ارتقاي مهارت هاي علمي- تخصصي دانشجويان جهت ورود به جامعه؛

۲۰- انجام ساير امور محوله از سوي رييس مؤسسه.

 

×

امروز چهارشنبه ۰۳ خرداد ۱۳۹۶ ساعت 09:29