معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

وظایف عمومی واختصاصی معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

وظایف عمومی
۱- ابلاغ کلیه مصوبات، مقررات و آیین نامه های ابلاغی از سوی رییس مؤسسه به واحدهای ذی ربط و پی گیری و نظارت بر حسن اجرای آن؛

۲- تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل ها و دستور جلسات مرتبط با وظایف معاونت جهت پیشنهاد به مراجع ذی صلاح برای تصویب؛

۳- ارایه گزارش های توجیهی لازم به رییس مؤسسه درخصوص وظایف مربوطه به واحدهای تحت نظر؛

۴- پیشنهاد افراد واجد شرایط برای تصدی سمت های مدیریتی در حوزه معاونت به ریاست مؤسسه؛

۵- نظارت بر واحدهای وابسته به منظور حصول اطمینان از حسن اجرای وظایف آنها؛

۶- برنامه ریزی، تنظیم فعالیت ها و پیشنهاد بودجه سالیانه معاونت ذی ربط مطابق بااولویت های مؤسسه؛

۷- همکاری با سایر معاونت ها جهت حسن اجرای برنامه های مؤسسه؛

وظایف اختصاصی
۱۰-اداره و نظارت بر حسن اجرای کلیه سیاست ها، مقررات و فرآیندهای آموزش وتحصیلات تکمیلی مؤسسه، منطبق بر قوانین، مصوبات، مقررات و آیین نامه ها ی اجرایی مربوط با رویکرد گسترش دوره های تحصیلات تکمیلی؛

۱۱- برنامه ریزی امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی با همکاری واحدهای ذی ربط ونظارت بر حسن اجرای وظایف واحدهای وابسته و اجرای برنامه ها و فعالیت های آموزشی هر دانشکده و ارزیابی آن و ارایه گزارش لازم به هیأت رییسه؛

۱۲- پایش و ارزیابی عملکرد آموزشی دانشجویان و اعضای هیأت علمی و مدیران آموزشی واحدهای مختلف در هر نیم سال و انعکاس آن به ریاست دانشگاه و اعلام نتیجه ارزیابی به اعضای هیأت علمی؛

۱۴- اجرای دوره های کوتاه مدت آموزشی و ضمن خدمت؛

۱۵- برنامه ریزی جهت تأمین امکانات و تخصیص اعتبار لازم جهت تعامل علمی -آموزشی حوزه و دانشگاه و ایجاد زمینه مناسب جهت نیل به علم دینی و علوم انسانی اسلامی؛

۱۶- برنامه ریزی آموزشی مؤسسه در راستای سند چشم انداز ، نقشه جامع علمی وآمایش سرزمین؛

۱۷- اهتمام به برگزاری دوره های توانمندسازی و دانش افزایی؛

۱۸-ارزیابی و بازنگری محتوای سرفصل ها به منظور به روز رسانی، کارآمدی اعضای هیأت علمی مؤسسه، غنابخشی و ارزش مداری و ارایه پیشنهاد لازم به وزارتین حسب مورد؛

۱۹- برنامه ریزی برای ارتقای مهارت های علمی- تخصصی دانشجویان جهت ورود به جامعه؛

۲۰- انجام سایر امور محوله از سوی رییس مؤسسه.

 

×

امروز شنبه ۰۳ آبان ۱۳۹۹ساعت