مهندسی پزشکی

مقاطع تحصیلی دایر

کارشناسی در گرایش های بیومتریال و بیوالکتریک

کارشناسی ارشد (بیومتریال)

اساتید گروه:

دکتر رضا سالاریان

دکتر رحمت اله توکلی

دکتر بهزاد نوریان

دکتر سید محمود ربیعی

دکتر مهران صولتی هشتجین

دکتر امیر علی یوزباشی

محمود ربیعی

دکتری مهندسی مواد دانشگاه صنعتی امیر کبیر

دانشیار

زمینه های پژوهشی : سرامیک ها و کاربرد آن در مهندسی پزشکی ، مهندسی بافت و بررسی های زیست سازگاری-
محمود ربیعی

بهزاد نوریان

دکتری حرفه ای پزشکی دانشگاه علوم |زشکی شیراز

بهزاد نوریان

رحمت اله توکلی

دکتری شیمی آلی و پلیمر دانشگاه مازندران

استادیار پایه 3

زمینه های پژوهشی : شیمی آلی و پلیمر ،شیمی ترکیبات طبیعی ،بیوپلیمر ها و بررسی خواص بیولوژیکی آنها
رحمت اله توکلی

دکتر مهران صولتی هشتچین

دکتری مهندسی مواد از پژوهشگاه مواد و انرژی

دانشیار پایه 22

زمینه های پژوهشی : سرامیک ها و کاربرد آندر مهندسی پزشکی ، مهندسی بافت و بررسی های زیست سازگاری
دکتر مهران صولتی هشتچین

رضا سالاریان

دکتری مهندسی مواد (بیومتریال) - دانشگاه صنعتی امیر کبیر

استادیار پایه 11

زمینه های پژوهشی : مواد دندانی - رهایی کنترل شده دارو - سیستمهای عصبی
رضا سالاریان
×

امروز چهارشنبه ۰۱ فروردین ۱۳۹۷ساعت