گروه مهندسی پزشکی

رضا سالاریان

دکتری مهندسی مواد/بیومتریال - دانشگاه صنعتی امیر کبیر

استادیار پایه 11

زمینه های پژوهشی : مواد دندانی- رهایی کنترل شده دارو- سیستم های عصبی
رضا سالاریان

رحمت اله توکلی

دکتری شیمی آلی و پلیمر - دانشگاه مازندران

استادیار پایه 3

زمینه های پژوهشی : شیمی آلی و پلیمر- شیمی ترکیبات طبیعی- بیوپلیمرها و بررسی خواص بیولوژیکی آن ها
رحمت اله توکلی

بهزاد نوریان

دکتری حرفه ای پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی شیراز

بهزاد نوریان
×

امروز شنبه ۰۳ آبان ۱۳۹۹ساعت