نمایشگاه و کارگاه تایپوگرافی با اشعار نیما یوشیج

کارگاه آموزشی و نمایشگاه تایپوگرافی با اشعار نیما یوشیج این کارگاه آموزشی طراحی پوستر در ۹ و ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۰ در دانشگاه مازیار و با حضور علی جمشیدی برگزار گردید و در پایان کارگاه هنرجویان آثار تایپوگرافی خود را با موضوع اشعار نیمایوشیج برپا کردند. ×

امروز یکشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ساعت