واحد جذب و کمیته منتخب علمی

کمیته جذب هیأت علمی مؤسسه آموزش عالی مازیار، متشکل از رئیس هیأت امنا و رئیس مؤسسه (اعضاء ثابت) و رئیس دانشکده، مدیر گروه و یک الی دو نفر از اعضاء هیأت علمی گروه مربوطه (اعضاء متغیر)، به‌عنوان کارگروه علمی و کارگروه بررسی های عمومی است. وظایف این کمیته را می‌توان چنین برشمرد:

  • بررسی و تعیین نیاز به استخدام هیأت علمی در رشته – مقطع‌های مختلف (ارشد، دکترا، بورسیه دکترا و طرح سربازی) با توجه به بودجه مصوب هیات امنا و طرح توسعه موسسه در هیات اجرایی جذب (هر ۶ ماه یک بار)
  • درخواست در فراخوان مرکز جذب اعضای هیات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
  • پایش ساماته جذب و بررسی اولیه متقاضیان در هیات اجرایی جذب و تعیین افرادی که باید مصاحبه بشوند
  • دعوت به مصاحبه
  • انتخاب افراد نهایی برای تشکیل پرونده
  • بررسی پرونده ها در کارگروه علمی و عمومی به صورت همزمان
  • تشکیل پرونده برای بررسی صلاحیت علمی و عمومی
  • ارسال پرونده به وزارت علوم برای تایید
  •  صدور حکم درصورت تایید وزارت علوم
 
×

امروز دوشنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۰ساعت