واحد خدمات آموزشی ، برنامه ریزی و آزمون ها

شرح وظایف دایره امتحانات
1- قبل از انتخاب واحد دانشجویان؛گزارش از امتحانات وبررسی امکانات ودیگر موارد،درصورت لزوم اقدامات لازم جهت ترمیم آن
2- قبل از برگزاری امتحانات،تهیه پاکت اوراق امتحانی وپاکت سوالات،برگه سوال وبرگ پاسخنامه وآیین نامه آموزشی و رمز ورود به سامانه آموزشی برای ثبت نمره توسط استاد
3- تهیه پرینت لیست نفراتی که درامتحان شرکت می کنند
4- صدور ابلاغ امتحان اساتید شامل برنامه زمان بندی امتحانات
5- پیش بینی مکان امتحانات،دوهفته قبل از امتحانات با همکاری امور اداری
6- امکان صدور کارت ورود به جلسه،دوهفته مانده به زمان برگزاری امتحانات
7- صدور شماره صندلی برای دانشجویان درخصوص رعایت دقیق مقررات آموزشی
8- برگزاری امتحانات و تحویل اوراق امتحانی به استاد و اخذ رسید توسط دایره امتحانات
9- اطلا ع رسانی به دانشجو درخصوص رعایت دقیق مقررات آموزشی
10- بررسی درخواست اساتید برای تجدید نظر نمرات و کارسازی اوراق امتحانی توسط دایره امتحانات برای ارسال به شورای آموزش وتحصیلات تکمیلی
11- تنظیم صورتجلسه امتحانی وگرفتن آمار اوراق امتحانی،کنترل نمرات براساس لیست حضور وغیاب ورفع

شرح وظایف بخش بایگانی

1- بایگانی وحفظ اسناد و پرونده های دانشجویان و دانش آموختگان
2- تحویل پرونده ها به ادارات تابعه اداره کل آموزش
3- حفظ ونگهداری مدارک علمی دانشجویان عدم مراجعه،انصرافی،اخراجی وانتقالی به صورت پرونده راکد
4- ارائه اطلاعات لازم از پرونده دانش آموختگان،دانشجویان فعال وراکد
5- تنظیم و انتقال پرونده دانشجویان فارغ التحصیل به بخش دانش آموختگان
6- دریافت پرونده دانشجویان انتقالی بعد از تایید دایره پذیرش

×

امروز دوشنبه ۰۵ تیر ۱۳۹۶ساعت