واحد خدمات آموزشی ، برنامه ریزی و آزمون ها

شرح وظایف دایره امتحانات
۱- قبل از انتخاب واحد دانشجویان؛گزارش از امتحانات وبررسی امکانات ودیگر موارد،درصورت لزوم اقدامات لازم جهت ترمیم آن
۲- قبل از برگزاری امتحانات،تهیه پاکت اوراق امتحانی وپاکت سوالات،برگه سوال وبرگ پاسخنامه وآیین نامه آموزشی و رمز ورود به سامانه آموزشی برای ثبت نمره توسط استاد
۳- تهیه پرینت لیست نفراتی که درامتحان شرکت می کنند
۴- صدور ابلاغ امتحان اساتید شامل برنامه زمان بندی امتحانات
۵- پیش بینی مکان امتحانات،دوهفته قبل از امتحانات با همکاری امور اداری
۶- امکان صدور کارت ورود به جلسه،دوهفته مانده به زمان برگزاری امتحانات
۷- صدور شماره صندلی برای دانشجویان درخصوص رعایت دقیق مقررات آموزشی
۸- برگزاری امتحانات و تحویل اوراق امتحانی به استاد و اخذ رسید توسط دایره امتحانات
۹- اطلا ع رسانی به دانشجو درخصوص رعایت دقیق مقررات آموزشی
۱۰- بررسی درخواست اساتید برای تجدید نظر نمرات و کارسازی اوراق امتحانی توسط دایره امتحانات برای ارسال به شورای آموزش وتحصیلات تکمیلی
۱۱- تنظیم صورتجلسه امتحانی وگرفتن آمار اوراق امتحانی،کنترل نمرات براساس لیست حضور وغیاب ورفع

شرح وظایف بخش بایگانی

۱- بایگانی وحفظ اسناد و پرونده های دانشجویان و دانش آموختگان
۲- تحویل پرونده ها به ادارات تابعه اداره کل آموزش
۳- حفظ ونگهداری مدارک علمی دانشجویان عدم مراجعه،انصرافی،اخراجی وانتقالی به صورت پرونده راکد
۴- ارائه اطلاعات لازم از پرونده دانش آموختگان،دانشجویان فعال وراکد
۵- تنظیم و انتقال پرونده دانشجویان فارغ التحصیل به بخش دانش آموختگان
۶- دریافت پرونده دانشجویان انتقالی بعد از تایید دایره پذیرش

×

امروز چهارشنبه ۰۳ خرداد ۱۳۹۶ ساعت 09:28