واحد پذیرش ثبت نام

شرح وظایف اداره پذیرش،ثبت نام و امور مشمولین

 1. ثبت نام،تشکیل وکنترل پرونده دانشجویان جدیدالورود براساس دستورالعمل سازمان سنجش آموزش کشور
 2. کنترل شرایط ثبت نام دانشجویان ذکور از لحاظ مقررات وظیفه عمومی
 3. ثبت و تکمیل اطلاعات دانشجویان جدیدالورود براساس ففایل ارسالی پذیرفته شدگان از سازمان سنجش آموزش کشور
 4. گزارش تعداد ثبت نام دانشجویان ورودی جدید و آمار جمعیت دانشجویی
 5. بررسی پرونده تحصیلی دانشجویان و ثبت مدارک تحصیلی موجود و نواقص آن در نرم افزار آموزشی براساس دستورالعمل سازمان سنجش آموزش کشور
 6. بررسی دفترچه راهنمای آزمون های سازمان سنجش جهت اطلاع از بخشنامه ها ودستورالعمل های جدید ثبت نام،
 7. انجام امور مربوط به ثبت نام دانشجویان انتقالی از دانشگاههای خارج از کشور
 8. ورود اطلاعات رشته های تحصیلی موجود و جدید در پایگاه ارتباطی دانشگاهها با سازمان سنجش(پورتال) جهت درج دردفترچه راهنمای انتخاب رشته تحصیلی
 9. درخواست تاییدیه تحصیلی وریزنمرات از دانشگاه محل تحصیل ماقبل
 10. پذیرش دانشجویان مهمان از سایر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و ثبت اطلاعات
 11. صدرو مجوز اخذ مرخصی تحصیلی،تغییر رشته و تطبیق واحد
 12. درخواست صدور معافیت تحصیلی دانشجویان جدیدالورود از سازمان سنجش آموزش کشور
 13. صدور گواهی اشتغال به تحصیل جهت ارائه به سازمان نظام وظیفه عمومی ناجا( جهت معافیت کفالت و مواردخاص)
 14. صدور گواهی خروج از کشور دانشجویان مشمول جهت ارائه به سازمان وظیفه عمومی ناجا
 15. پاسخگویی به دانشجویان در موارد فوق و انجام تمورمحموله از مدیر مربوط

 

×

امروز پنج شنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۹ساعت