امور پایان نامه ها

دانشجویان گرامی:

جهت تهیه پرپوزال و پایان نامه با توجه به شیوه نامه پایان نامه کارشناسی ارشد (از تصویب پرپوزال تا دفاع پایان نامه) اقدام نمائید.

 

شیوه نامه پایان نامه کارشناسی ارشد (از تصویب پرپوزال تا دفاع پایان نامه)

فرم پیشنهاد پایان نامه کارشناسی ارشد (پرپوزال)

آئین نگارش پایان نامه کارشناسی ارشد

فرم ارزشیابی مقاله مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد

فرم تعهد اصالت پایان نامه کارشناسی ارشد

فرم گزارش سه ماهه پایان نامه کارشناسی ارشد

فرم شایستگی دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

فرم ارزشیابی دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

فرم درخواست دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

فرم درخواست تمدید مهلت انجام پایان نامه

فرم تائید پایان نامه کارشناسی ارشد

فرم درخواست ایمیل دانشگاهی

 

مراحل ارتباط با سایت پژوهشگاه مدارک علمی ایران – ایرانداک

راهنمای تصویری استعلام پیشینه پژوهش از ایرانداک

راهنمای تصویری ثبت پرپوزال (پیشنهاده) در ایرانداک

راهنمای تصویری همانندجویی پایان نامه در ایرانداک

ویدئوی آموزشی همانندجویی پایان نامه در ایرانداک

ایمیل: s.farzai@maziar.ac.ir  و  کد معرف: f6YE8c جهت درج در سامانه همانندجو استفاده گردد.

راهنمای تصویری ثبت پایان نامه در ایرانداک

×

امروز شنبه ۰۳ آبان ۱۳۹۹ساعت