کارگزینی هیأت علمی و حق التدریس اساتید

شرح وظايف کارگزینی هیأت علمی و حق التدریس اساتید

– اصلاح و بهبود فرآيندهاي اعضاي هيات علمي در سطح دانشگاه
– تكريم اعضاي هيات علمي و پاسخگويي و رسيدگي به امور مربوطه
– تهيه گزارش ها و آمارهاي مورد نياز
– تشكيل پرونده سوابق علمي – آموزشي – پژوهشي و اجرايي اعضاي هيات علمي
– تهيه اطلاعات مربوط به اعضاي هيات علمي به صورت رايانه اي
– اطلاع رساني در خصوص آئين نامه ها و دستور العملهاي مصوب وزارت متبوع به اعضاي هيات علمي
– پيگيري پرونده هاي ارسالي به وزارت علوم
– پيگيري و انجام روند جذب اساتيد متقاضي حق التدريس
– اخذ گزينش صلاحيت عمومي براي متقاضيان حق التدريس
– تشكيل پرونده مجزا براي اساتيد حق التدريس
– تشكيل پرونده و انجام فرآيند ترفيع سالانه و ارتقاء اعضاي هيات علمي
– كنترل مستمر و روزانه اطلاعات دانشگاه در پورتال دفتر نظارت و مركز جذب اعضاي هيات علمي وزارت علوم
– پيگيري و انجام روند جذب اعضاي هيات علمي جديد از طريق فراخوان مركز جذب وزارت علوم
– اخذ صلاحيت عمومي اعضاي هيات علمي از مركز گزينش استاد وزارت علوم
– تهيه فرمهاي مربوط به نظر خواهي از دانشجويان نسبت به اساتيد و توزيع آن با هماهنگي پرسنل آموزشي
– تهيه فرم نظر خواهي(از نحوه تدريس عضو هيات علمي ) از همکاران گروه در ارتباط با کيفيت تدريـس
عضو هيات علمي در راستاي ارتقا اعضا هيات علمي در ابعاد مورد نظر
– صدور گواهی تدریس برای متقاضیان
– ارائه گزارش کار اعضای هیات علمی طرح سربازی به وزارت علوم و نیروی انسانی سپاه
– محاسبه حق التدریس اساتید

×

امروز شنبه ۰۵ خرداد ۱۳۹۷ساعت