کارگزینی هیأت علمی و مشمولان

 1. اعمال و اجرای قوانین – مقررات و آیین نامه های استخدامی اعضای هیات علمی
 2.  انجام امور مربوط به ترفیع پایه سالانه – ارتقاء مرتبه علمی – تغییر وضعیت استخدامی اعضای هیات علمی براساس مقررات و آیین نامه های مربوطه .
 3.  صدور احکام کارگزینی اعضای هیات علمی ( حقوق و مزایای سالانه ، ترفیعات ، ارتقاء مرتبه علمی ، حق تاهــل ، حق اولاد و غیره
 4.  همکاری با شورای گسترش رشته های واحد درخصوص تاسیس رشته های جدید .
 5.   پیگیری و انجام مکاتبات مربوط به گزینش علمی و عمومی اعضای هیات علمی و مدرسین مدعو
 6.    انجام کلیه امور مربوط به حقوق و دستمزد اعضای هیات علمی و مدرسین مدعو و ارائه لیست کارکرد اعضای هیات علمی و مدرسین مدعو به امور مالی .
 7. صدور ابلاغ اعضای هیات علمی که از سوی ریاست محترم واحد جهت پست های مدیریتی و اجرایی در نظر گرفته می شوند ( روسا ، معاونین دانشکده ها ، مدیران اجرایی )
 8.     صدور ابلاغ مدیران گروه که از طریق انتخابات پیشنهاد می شوند .
 9.  همکاری با حوزه معاونت پژوهشی درخصوص جذب و استخدام متقاضیان طرح خدمت مشمولین متخصص .
 10. انجام کلیه امور مربوط به بورس تحصیلی اعضای هیات علمی .
 11. اجرای قوانین کمیته انتظامی اعضای هیات علمی و مدرسین مدعو و تشکیل جلسات و ابلاغ احکام صادره .
 12. صدور گواهی اشتغال بکار جهت اعضای هیات علمی و مدرسین مدعو واحد براساس آیین نامه های مربوطه .
 13.  همکاری با معاونین دانشگاه درخصوص امور اداری و رفاهی اعضای هیات علمی واحد .
 14. دسترسی به اطلاعات فردی و ایجاد پرونده جامع از سوابق آموزشی و پژوهشی
 15. تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی از پیمانی به رسمی آزمایشی واز رسمی آزمایشی به رسمی قطعی
 16. احتساب سوابق آموزشی پژوهشی اعضاء هیات علمی برای هردوره
 17. تهیه مقدمات لازم برای تشکیل جلسات کمیته های مرتبط با  فراخوان ، جذب ، و ارتقاء اعضاء هیئت علمی
 18. انجام مکاتبات اداری مختلف در مورد اعضاء هیئت علمی به واحدهای درون سازمانی و برون سازمانی
 19. ارائه گزارشات و آمار مورد نیاز در رابطه با اعضاء هیئت علمی به واحدهای داخلی دانشگاه و سایر موسسات وابسته به وزارت متبوع
 20. انجام سایر وظایف محوله از طرف مقامات مافوق دانشگاه در رابطه با اعضاء هیئت علمی دانشگاه
×

امروز دوشنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۰ساعت