گروه شهرسازی

اعضا هیأت علمی:

•دکتر شیرزاد یزدانی

• دکتر امین ابراهیمی دهکردی دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اصفهان

•سمیه زندیه دانش آموخته کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای دانشگاه شهید بهشتی

 

اعضا مدعو و مدرسین همکار:

• دکتر محمدرضا حق جو عضو هیات علمی دانشگاه مازندران

•دکتر محمود میثاقی عضو هیات علمی دانشگاه مازندران

•دکتر محمود توکلی دانش آموخته دکتری شهرسازی یون Mincu

•دکتر حمیده امکچی دانش آموخته برنامه ریزی شهری دانشگاه تربیت مدرس

•دکتر ئه سرین محمود پور دانش آموخته دکتری شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی

•دکتر مائده هدایتی فرد، دانش آموخته دکتری شهرسازی دانشگاه علم و صنعت

 

×

امروز یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷ساعت