گروه شهرسازی

سمیه زندیه

دکتری شهرسازی - دانشگاه شهید بهشتی

زمینه های پژوهشی : نظریه های برنامه ریزی شهری- روش تحقیق در شهرسازی- توانمندسازی سکونتگاه های غیر رسمی- برنامه ریزی راهبردی فضایی
سمیه زندیه

امین ابراهیمی دهکردی

دکتری شهرسازی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اصفهان

زمینه های پژوهشی : طراحی فضاهای عمومی- روش تحقیق در شهرسازی- جامعه شناسی شهری- بازآفرینی- طراحی محیطی- طراحی شبکه های حمل و نقل
امین ابراهیمی دهکردی
×

امروز پنج شنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۹ساعت