گروه شهرسازی

اعضا هیأت علمی:

•دکتر شیرزاد یزدانی

• دکتر امین ابراهیمی دهکردی دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اصفهان

•سمیه زندیه دانش آموخته کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای دانشگاه شهید بهشتی

 

اعضا مدعو و مدرسین همکار:

• دکتر محمدرضا حق جو عضو هیات علمی دانشگاه مازندران

•دکتر محمود میثاقی عضو هیات علمی دانشگاه مازندران

•دکتر محمود توکلی دانش آموخته دکتری شهرسازی یون Mincu

•دکتر حمیده امکچی دانش آموخته برنامه ریزی شهری دانشگاه تربیت مدرس

•دکتر ئه سرین محمود پور دانش آموخته دکتری شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی

•دکتر مائده هدایتی فرد، دانش آموخته دکتری شهرسازی دانشگاه علم و صنعت

 

سمیه زندیه

کارشناسی ارشد شهرسازی- برنامه ریزی شهری و منطقه ای دانشگاه شهید بهشتی

مربی

زمینه های پژوهشی : نظریه های برنامه ریزی شهری، روش تحقیق در شهرسازی، توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی، برنامه ریزی راهبردی فضایی
سمیه زندیه

امین ابراهیمی دهکردی

دانشجوی دکتری شهرسازی دانشگاه علوم و تحقیقات اصفهان

مربی

زمینه های پژوهشی : طراحی فضاهای عمومی، روش تحقیق در شهرسازی، جامعه شناسی شهری، بازآفرینی، طراحی محیطی، طراحی شبکه های حمل و نقل
امین ابراهیمی دهکردی

شیرزاد یزدانی

دکتری شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان

استادیار

زمینه های پژوهشی : حقوق و قوانین شهری، بازآفرینی شهری، برنامه ریزی کاربری زمین، برنامه ریزی گذران اوقات فراغت، مدیریت شهری و مشارکت
شیرزاد یزدانی
×

امروز دوشنبه ۰۴ شهریور ۱۳۹۸ساعت