گروه معماری

حمیدرضا دلفانیان

دانشجوی دکتری معماری دانشگاه سمنان

مربی

زمینه های پژوهشی : روانشناسي محيط، معماري پايدار، معماري بومي-معماری اکولوژیک، رویکرد پدیدارشناسانه در معماری، هرمنوتیک و معماری
حمیدرضا دلفانیان

مجید بیات

کارشناسی ارشد معماری

مربی

مجید بیات

علیرضا کلارستاقی

کارشناسی ارشد معماری

مربی

زمینه های پژوهشی : معماری پایدار، معماری اکولوزیک، معماری داخلی، معماری داخلی اکولوژیک
علیرضا کلارستاقی
×

امروز دوشنبه ۰۴ شهریور ۱۳۹۸ساعت