گروه معماری

حمیدرضا دلفانیان

دکتری معماری - دانشگاه آزاد اسلامی

زمینه های پژوهشی : معماری بومی- هرمنوتیک معماری- علوم اعصاب در معماری- معماری پارامتریک- زبان الگوی معماری ایرانی- اقلیم شناسی معماری
حمیدرضا دلفانیان

علیرضا کلارستاقی

کارشناسی ارشد معماری - دانشگاه آزاد اسلامی

علیرضا کلارستاقی
×

امروز پنج شنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۹ساعت