گروه هنرهای تجسمی

اعضا مدعو و مدرسین همکار:

• دکتر ساغر کریمی دانش آموخته دکتری پژوهش هنر دانشگاه تربیت مدرس

•دکتر محمدرضا خانزاد دانشجوی دکتری پژوهش هنر

×

امروز چهارشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۷ساعت