گروه مهندسی عمران

مصطفی محمدی

دکتری مهندسی عمران/ژئوتکنیک - دانشگاه قم

  • 011-44904
زمینه های پژوهشی : بهسازی خاک- نانو متریال در ژئوتکنیک- تحقیقات صحرایی
مصطفی محمدی
×

امروز پنج شنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۹ساعت