مسئول مالی


مسئول مالی

محمد شادمان

 

شرح وظایف

۱-انجام کلیه امورمالی دانشگاه و اعمال نظارت برحسن  اجرای آن طبق قوانین و مقررات مربوطه

۲- تهیه و تدوین صورتهای مالی موسسه از طریق نظارت مستمر به عملیات امور مالی و محاسباتی و تنظیم حسابها بر اساس آیئن نامه و مقررات حاکم بر تحریر دفاتر ضوابط مربوطه و صحت و سلامت آنها و تهیه گزارشات موردی مدیریت

۳-دریافت و وصول درآمد دانشگاه

۴- همکاری در تهیه و تدوین بودجه جاری و عمرانی دانشگاه بامدیریت بودجه وتشکیلات

۵- نگهداری حسابها و تنظیم گزارش ها و صورتهای مالی و نظارت برحفظ و تنظیم اسناد ،دفاتر و مدارک مالی

۶نگهداری و تحویل و تحول وجوه نقدینه ها و سپرده ها و اوراق بهادارو پیگیری و نظارت مستمر بر وصول به موقع درآمد های موسسه

۷- رسیدگی به اسناد مالی دانشگاه از حیث تطابق مقررات و آیئن نامه های مالی

۸- تهیه و تنظیم گزارش های عملکرد مالی و ارائه گزارش های لازم به مراجع ذیربط

۹- همکاری با هیات حسابرسان در مواقع ضروری

۱۰-نظارت وکنترل و تقسیم وظایف بین کارکنان تحت سرپرستی

۱۱- بررسی و تایید نهایی پرداختهای دانشگاه با توجه به مجوزهای مالی

-۱۲ برنامهریزی به جهت اجرای مصوبات هیات امناء درخصوص مسائل مالی و نظارت بر اجرای آن.

×

امروز پنج شنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۹ساعت