فرم ها و آیین نامه های پژوهش

فرم تعهد اصالت پایان نامه کارشناسی ارشد

تاریخ : ۱۲-۱۲-۱۳۹۷
دانلود
فرم پیشنهاد پایان نامه کارشناسی ارشد

تاریخ : ۱۳-۰۶-۱۳۹۷
دانلود
فرم درخواست ایمیل دانشگاهی

تاریخ : ۲۴-۰۴-۱۳۹۶
دانلود
فرم ارزشیابی دفاع از پایان نامه

تاریخ : ۰۱-۱۲-۱۳۹۵
دانلود
فرم ارزشیابی مقاله مستخرج از پایان نامه

تاریخ : ۰۱-۱۲-۱۳۹۵
دانلود
آیین نامه نگارش پایان نامه

تاریخ : ۰۲-۱۰-۱۳۹۵
دانلود
فرم درخواست تمديد مهلت انجام پایان نامه

تاریخ : ۰۲-۱۰-۱۳۹۵
دانلود
فرم شماره 7- تاييد پايان نامه

تاریخ : ۲۳-۰۵-۱۳۹۵
دانلود
فرم شماره 5- فرم شایستگی

تاریخ : ۲۳-۰۵-۱۳۹۵
دانلود
فرم شماره ۴-درخواست دفاع از پایان نامه ی کارشناسی ارشد

تاریخ : ۲۳-۰۵-۱۳۹۵
دانلود
فرم شماره ۳-درخواست تمدید مهلت انجام پروژه

تاریخ : ۲۳-۰۵-۱۳۹۵
دانلود
فرم شماره 2-گزارش سه ماهه پایان نامه کارشناسی ارشد

تاریخ : ۲۳-۰۵-۱۳۹۵
دانلود
فرم تقاضای حمایت مالی از آثار پژوهشی

تاریخ : ۲۳-۰۵-۱۳۹۵
دانلود
فرم درخواست شرکت در کنفرانس های خارج از کشور

تاریخ : ۲۳-۰۵-۱۳۹۵
دانلود
شیوه نامه پژوهش ارشد اصلاح شده در ۲۱-۴-۹۵

تاریخ : ۲۳-۰۵-۱۳۹۵
دانلود
×

امروز شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۸ساعت