گروه مدیریت کسب و کار

کمال الدین میرمهدی

دکتری مدیریت عمومی - دانشگاه UCLA کالیفرنیا آمریکا

  • 011-44904
زمینه های پژوهشی : مدیریت دانش- مدیریت استراتژیک- رهبری نوین و مدیریت- مدیریت متافیزیک
کمال الدین میرمهدی
×

امروز چهارشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۸ساعت