مهندسی برق

مقاطع تحصیلی دایر

کاردانی (الکترونیک برق صنعتی)

کارشناسی پیوسته

کارشناسی ناپیوسته (تکنولوژی الکترونیک/تکنولوژی برق-قدرت/علمی کاربردی الکترونیک/ الکتروتکنیک برق صنعتی)

کارشناسی ارشد (قدرت)

اساتید گروه

دکتر میلاد یدالهی

دکتر عبدالرضا اسماعیلی

دکتر سعید لسان

دکتر فاضل توسلی

دکتر اسداله کاظمی

×

امروز جمعه ۲۷ مرداد ۱۳۹۶ساعت