مهندسی برق

مقاطع تحصیلی دایر

کاردانی (الکترونیک برق صنعتی)

کارشناسی پیوسته

کارشناسی ناپیوسته (تکنولوژی الکترونیک/تکنولوژی برق-قدرت/علمی کاربردی الکترونیک/ الکتروتکنیک برق صنعتی)

کارشناسی ارشد (قدرت)

اساتید گروه

دکتر میلاد یدالهی

دکتر سعید لسان

دکتر فاضل توسلی

دکتر اسداله کاظمی

میلاد یدالهی

دکتری برق قدرت دانشگاه تهران

استادیار

زمینه های پژوهشی : طراحی و بهینه سازی ماشین های الکتریکی، مهندسی فشار قوی، عایق های الکتریکی
میلاد یدالهی

محمد رستمی

دكتري برق قدرت دانشگاه آزاد اسلامي دامغان

زمینه های پژوهشی : ماشین های الکتریکی و تجهیزات فشار قوی
محمد رستمی
×

امروز سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ساعت