گروه مهندسی کامپیوتر

سارا فرزای

دکتری مهندسی کامپیوتر/سیستم های نرم افزاری - دانشگاه آزاد اسلامی

مربی

زمینه های پژوهشی : رایانش ابری - کیفیت نرم افزار - داده کاوی - پردازش تصویر
سارا فرزای

علیرضا آذری مقدم

دکتری علوم کامپیوتر - دانشگاه Mysore هندوستان

زمینه های پژوهشی : هوش مصنوعی- پردازش تصویر
علیرضا آذری مقدم
×

امروز پنج شنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۹ساعت